Tips voor de minima

Deze pagina is een wegwijzer binnen de geldende regelingen en financiële tegemoetkomingen voor de minima per 8 april 2014. Wij hebben geprobeerd dit document zo compleet mogelijk te maken, maar hebben tegelijkertijd niet de illusie dat dit helemaal gelukt is. Op- en aanmerkingen om de kwaliteit verder te verbeteren, zijn van harte welkom. In bijna alle gevallen die vermeld zijn in dit document gelden algemene inkomens- en vermogensgrenzen. Deze zijn onderaan toegevoegd. Indien de regel afwijkt dan staat dat bij het onderwerp beschreven.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Het document is onder verdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Regelingen gemeente Stadskanaal
 2. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 3. Overige regelingen
 4. Schuldhulpverlening
 5. Vrijwilligersorganisaties
 6. Overige instanties en adressen
 7. De volgende inkomens- en vermogensgrenzen
 1. Regelingen gemeente Stadskanaal

Deze voorzieningen kunt u aanvragen bij het gemeentehuis Stadskanaal, telefoonnummer 0599-631631 of door aanvraagformulieren te downloaden via gemeente@stadskanaal.nl.

 


 

– Bijzondere bijstand

 • Tegemoetkoming in noodzakelijke bijzondere kosten.
 • Bijvoorbeeld: kraamzorg, bril (max. €30,- een keer per 2 jaar) , tandarts, thuiszorg
 • Voor een groot deel van de vergoedingen geldt dat er een collectieve zorgverzekering (inclusief aanvullende en tandartsverzekering) via de gemeente verplicht is
 • Zie lijst van vergoedingen: website gemeente Stadskanaal

– Bijdrage chronisch zieken, gehandicapten of ouderen

 • Jaarlijkse vaste bijdrage
 • Voor extra kosten die niet altijd duidelijk zijn aan te tonen. Bijvoorbeeld telefoonkosten die te maken hebben met de ziekte, of verhoogde (risico)premies
 • Deze regeling geldt niet voor mensen die zijn opgenomen in een AWBZ -instelling (zoals een verzorgingstehuis)
 • Vergoeding:
  – Een huishouden waarin één persoon aanspraak kan maken op een vergoeding: €110,00 per jaar per huishouden;
  – Een huishouden waarin meerdere personen aanspraak kunnen maken op een vergoeding: €165,00 per jaar per huishouden.

– Collectieve ziektekostenverzekering

 • U kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering indien u (en uw mee te verzekeren partner is) 18 jaar of ouder bent
 • U een ziektekostenverzekering zonder eigen risico bij Menzis heeft
 • Naast de basisverzekering bent u minimaal voor de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd1 (EV1) en TandVerzorgd (TV) verzekerd (premie 2014 €105,56 p.m) (Als u een volledige gebitsprothese heeft, dan moet u een protheseverzekering afsluiten)
 • Zonder deze collectieve ziektekostenverzekering kunt in veel gevallen geen gebruikmaken van de Bijzondere Bijstand

– Langdurigheidstoeslag

 • Jaarlijkse toeslag
 • Als u (en uw partner is) ouder dan 21 jaar bent en nog niet AOW -gerechtigd
 • Als u minstens drie jaar (36 maanden) een inkomen lager dan de inkomensgrens heeft
 • Als u in deze periode geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF ) had of heeft gehad
 • Als u de afgelopen twaalf maanden geen langdurigheidstoeslag heeft ontvangen
 • De hoogte van de langdurigheidstoeslag is in 2014:
  – Alleenstaande: €379,00
  – Gehuwd/samenwonend zonder kinderen: €488,00
  – Alleenstaande ouder: €542,00
  – Gehuwd/samenwonend met kinderen: €542,

– Computerregeling voor schoolgaande kinderen

 • Een vergoeding voor de aanschaf van een computer of randapparatuur (bijvoorbeeld een beeldscherm, toetsenbord of muis)
 • Als u minstens drie jaar (36 maanden) een inkomen lager dan de inkomensgrens heeft en inwonende schoolgaande kinderen heeft vanaf groep 7 tot 18 jaar
 • Als u in deze periode geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF ) had of heeft ontvangen
 • Als uw aanvraag wordt toegewezen, dan krijgt u eens in de zeven jaar maximaal € 551,00

– Sociaal Participatiefonds

 • Tegemoetkoming in de kosten van activiteiten op sportief, cultureel, recreatief, communicatief en matschappelijk gebied. Bijvoorbeeld abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen
 • Om in aanmerking te komen voor het Sociaal Participatiefonds, moet u 21 jaar of ouder zijn en al minstens 36 maanden een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens. Ook heeft of had u in deze periode geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF ).
 • Hoogte van de bijdrage bedraagt € 110,00. Daarnaast ontvangt u per gezinslid een bedrag van € 77,00. Heeft u een kind dat nog geen 18 jaar oud is? Dit kind woont bij u in huis? En gaat dit kind naar het voortgezet onderwijs (zit dus niet meer op de basisschool)? Dan ontvangt u voor dit kind € 110,00 (2014) extra.

– Witgoedregeling

 • Een vergoeding voor: fornuis/kookplaat, koelkast, stofzuiger of wasmachine
 • Als u 21 jaar of ouder bent en zelfstandig wonen
 • Als u minstens drie jaar (36 maanden) een inkomen lager dan de inkomensgrens heeft
 • Als u in deze periode geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF ) had of heeft ontvangen
 • U kunt eens per twee kalenderjaren een vergoeding voor één apparaat aanvragen voor maximaal € 275,00. Hetzelfde soort apparaat kunt u maximaal één keer per vijf jaar vergoed krijgen

 


 

 1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtscheldingsformulier voor onderstaande gemeentelijke belastingen en van de heffingen van het waterschap Hunze en Aa’s kunt u hier downloaden

– OZB

 • Kwijtschelding gemeentelijke OZB heffing, indien u een inkomen heeft op bijstandsniveau en geen eigen vermogen heeft.
 • Verzoek moet binnen zes weken na de aanslagdatum bij Hefpunt zijn ingediend.

– Afvalstoffenheffing

 • Kwijtschelding voor het vastrecht is niet mogelijk
 • Kwijtschelding is mogelijk voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing en maximaal:
  – Groene container: 5 keer laten legen
  – Grijze container: 14 keer laten legen
  – Ondergrondse container: 24 inworpen
 • Verzoek moet binnen zes weken na de aanslagdatum bij Hefpunt zijn ingediend
 • Het kan voorkomen dat u door medische oorzaken extra afval heeft.

Bijvoorbeeld: materiaal (nier)dialyse, incontinentiemateriaal, afval in verband met een stoma

 • U kunt in deze gevallen soms een vergoeding van de gemeente krijgen. U vraagt de vergoeding aan per brief of per e-mail. Stuur een medische verklaring van een (huis)arts, ziekenhuis, Dialyse Centrum of zorgverzekeraar mee. Op deze verklaring moet de naam en geboortedatum van de betreffende persoon zijn vermeld.
 • De aanvraag om een vergoeding wordt na afloop van een kalenderjaar behandeld. U moet de aanslag afvalstoffenheffing eerst op normale wijze betalen.

– Rioolheffing

 • De aanslag rioolheffing kan in sommige gevallen worden kwijtgescholden (voor 2013 was dat €189,00)
 • Verzoek moet binnen zes weken na de aanslagdatum bij Hefpunt zijn ingediend.

 


 

 1. Overige regelingen

– Watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing

 • Voor kwijtschelding kunt in aanmerking komen wanneer u niet in het bezit bent van een auto die meer waard is dan € 2269,-, tenzij de auto om medische redenen onmisbaar is
 • U in het bezit bent van een eigen woning waarvan de waarde niet hoger is dan de verschuldigde hypotheek
 • U de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • Het tegoed op al uw bank-, giro- en spaarrekeningen samen niet hoger is dan de som van: één maand huur en één maand ziektekostenpremie, u dient daar uw eventuele huur- en zorgtoeslag vanaf te trekken
 • Het kwijtscheldingsformulier kunt u >Hier< downloaden of ophalen bij het gemeentehuis.

– De aanrechtsubsidie

 • Een heffingskorting zoals de aanrechtsubsidie is een belastingteruggave, maar als u weinig tot geen inkomen hebt, kan er via uw inkomen geen teruggave plaats vinden. Dat wordt anders zodra u een fiscale partner hebt met voldoende inkomen. Dan wordt het namelijk mogelijk om uw aanrechtsubsidie te verrekenen met de door uw partner te betalen inkomstenbelasting. Uw partner gaat minder belasting betalen en zo komt de aanrechtsubsidie u en uw huishouding ten goede.
 • Onder de volgende voorwaarden hebt u recht op de aanrechtsubsidie:
  – U bent 21 jaar of ouder
  – U hebt geen of een laag inkomen waardoor de algemene heffingskorting niet via uw inkomen door de
  belastingdienst kan worden terugbetaald
  – U hebt minimaal zes maanden dezelfde fiscale partner dan wel bent weduwe of weduwnaar

Het inkomen van uw fiscale partner is wel hoog genoeg om ook uw aanrechtsubsidie terug te kunnen betalen

 • Wie aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, komt in beginsel in aanmerking voor de algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner, de aanrechtsubsidie. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn hoofdzakelijk afhankelijk van uw geboortejaar:
 • Wie geboren is vóór 1963 heeft recht op de volledige algemene heffingskorting en dat is in 2014 € 2.100; Wie geboren is in of na 1963 heeft recht een aanrechtsubsidie € 1.260 in 2014.

– Rijks toeslagen

 • Huurtoeslag, afhankelijk van huur en inkomen
 • Zorgtoeslag, afhankelijk van inkomen (€72,- in 2014)

 


 

 1. Schuldhulpverlening

– Schuldhulpverlening via de gemeente (GKB)

 • Als u schulden heeft, en het lukt u niet hier zelf uit te komen, komt u mogelijk in aanmerking voor schuldhulpverlening. Medewerkers van het schuldhulpbureau helpen u mee om uit de schulden te komen. Voorwaarde is dat u hieraan zelf volledig meewerkt. Bemiddeling en/of begeleiding door het schuldhulpbureau is bedoeld als tijdelijke maatregel.
 • De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen voert schuldhulpverlening uit voor de gemeente Stadskanaal. U kunt op het telefonische spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, bellen naar (0592) 366 099.
  Ook kunt u langskomen op het inloopspreekuur, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, op het bedrijfsverzamelgebouw A22, Aziëlaan 22 in Stadskanaal. Intakegesprekken vinden op afspraak plaats aan de A22.

– Humanitas

 • Voor iedereen die graag ondersteuning wil bij het op orde brengen en houden van de administratie
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een financiele ondersteuning (en cadeau voor Sinterklaas)
 • Humanitas Kanaalstreek/Westerwolde telefoonnummer 0599-582315, e-mail: kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl

 


 

 1. Vrijwilligersorganisaties

– Boetiek Armslag

Winkel aan de Nederlandlaan 7a voor Gratis Kleding. Inschrijfformulier op te halen in de winkel en bekijk onze site www.stichtingarmslag.nl. Hoort u bij de minima dan krijgt u een leden pas en per kwartaal 4 kledingstukken gratis per gezinslid, als tegenprestatie b.v. sorteren van kleding, wassen, strijken en schoonmaken enz. Als bij aankoop kleding voor de minima een kwartaal vol is, kunt u voor de helft van de prijs kleding kopen. O.a. kopjes, glazen, lepels, vorken en messen, speelgoed, knuffels enz. zijn voor de helft van de prijs niet op de kaart. Niet alleen de minima maar iedereen kan kopen in Boetiek Armslag en U kunt ook kleding inbrengen. Het kijken en kopen is de moeite waard. Met Sinterklaas gratis cadeautje voor de kinderen die ingeschreven staan.

– Kringloopwinkel

– Voedsel en voedselbank enz.

Voedselbank
Vrijdagmorgen even week vanaf 10.00 uur in de Stobbe te Musselkanaal
Vrijdagmorgen oneven week 10.00 uur Brummelkant gebouw Rode Kruis te Stadskanaal
Tijdens uitgifte voedsel is er ook uitgifte kleding van Stichting Veur Noppes.

Stichting Solidariteit Onder Mensen (SOM)
Woensdagmiddag gratis eten bij WEDEKA tegenover Philips om 17.30 uur
Telefoonnummer 0599-618254.

Volkstuintjes
Volkstuintjes bij de Rode Loper aanvragen tel. 0599-631631

 


 

 1. Overige instanties en adressen

– Centrum voor Jeugd en Gezin

Adres: Blokwieke 96 te Stadskanaal of www.cjgv.nl

– De Vakantiebank

De stichting De Vakantiebank is een initiatief van Vrijbuiter in samenwerking met een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties. Deze heeft als doel mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten even op adem te laten komen.

– De Zijlen

De Zijlen met zorg in de samenleving 0594-850552.

– DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijksoverheid) voor 16 jaar en ouder tegemoetkoming in schoolboeken en reiskosten etc. www.ib-groep.nl of www.duo.nl.

– Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Groningen betaalt de contributie en/of sportkleding voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben. Voor € 250,- laat het Jeugdsportfonds één kind een jaar sporten bij een sportvereniging (zie: www.jeugdsportfonds.nl of www.mijnjeugdsportfondsactie.nl.

– Kinderhulp

Nationaal fonds Kinderhulp maakt bij voorbeeld mogelijk dat een kind zwemles krijgt. www.kinderhulp.nl of mailadres: info@kinderhulp.nl.

– LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LBIO voor inning ouderbijdragen en alimentatie, er dient een originele schikking aanwezig te zijn.

Telefoonnummer 010-2894890 of www.lbio.nl.

– Lefier

Huurachterstand? Bel met de verhuurder, er is veel te regelen 0599-614240 of stadskanaal@lefier.nl.

– Lentis

GGZ Postbus 128 9470 AC Zuidlaren tel 0881140000 of informatieservice@lentis.nl.

– Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk: Gebouw Welstad/ de Tinten Ghandiplein 5 naast de Spont tel. 0599-635999.

– Meander

Meander Thuiszorg, telefoonnummer: 0900 6990699. Mailadres: info@welstad.nl.

– MEE

Ondersteuning voor gehandicapten spreekuur Gebouw Welstad / de Tinten Ghandiplein 5 donderdag van 9.00 tot 12.00 uur naast De Spont.

– NOVO

Novo met zorg in de samenleving tel. 050-5421999 of info@novo.nl.

– Stichting Blijdesteyn

Stichting Blijdesteyn biedt vrouwen tussen de 18 en 40 jaar met inkomen op bijstandsniveau een vakantiebeurs aan. Contactpersoon: mevrouw Meursing telefoonnummer 0599-565223 of info@stichtingblijdesteyn.nl.

– Stichting Jarige Job

Deze stichting biedt kinderen die om financiële redenen hun verjaardag niet kunnen vieren een Verjaardagsbox aan. www.jarige-job.nl.

– Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Aanvragen zijn mogelijk voor sporten, schoolreis, fiets etc. mailadres: leergeldstadskanaal@gmail.com of telefoonnummer 06-29577685,

www.leergeld.nl/locaties/zuid-oost-groningen.

– Studiefonds

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds, telefoonnummer 050-3164321 of 050-3164972

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds.

 


 

 1. De volgende inkomens- en vermogensgrenzen (2014)
 • Inkomensgrenzen (netto bedragen – 110% van de bijstandsnorm)
 • Echtpaar, samenwonenden: € 1.415,49 / AOW -gerechtigd € 1.496,15
 • Alleenstaande ouder: € 1.273,95 / AOW -gerechtigd € 1.367,88
 • Alleenstaande: € 990,85 / AOW -gerechtigd € 1.086,97
 • Vermogensgrens (2014)
 • Alleenstaande: € 5.850,00
 • Gezin: €11.700,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.